Το γραφείο μας ανέλαβε την εκπροσώπηση αναπληρωτών του παλαιού κλάδου ΠΕ09 Οικονομολόγοι ο οποίος ως γνωστόν δυνάμει της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του νόμου 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/2-3-2018) καταργήθηκε ολοσχερώς μαζί με τις ειδικότητες του κλάδου ΠΕ18, ΠΕ 18.02 Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΠΕ18.03 Λογιστικής, ΠΕ18.35 Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΠΕ18.40 Εμπορίας και Διαφήμισης (Marketing) και τον κλάδο ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας και από την κατάργησή τους προέκυψε ο ενοποιημένος κλάδος Οικονομίας ΠΕ80.Κατά της διάταξης αυτής και κατά της κατάρτισης ενιαίων πινάκων προσλήψεων του ΑΣΕΠ, το γραφείο μας κατέθεσε αίτηση ακύρωσης στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, με την οποία επικαλούμαστε ότι η επίμαχη διάταξη αντίκειται στις συνταγματικώς κατοχυρωμένες αρχές της ισότητας και της ίσης πρόσβασης στις δημόσιες θέσεις, επειδή με την συγχώνευση των ειδικοτήτων παραβιάζεται η αρχή της ειδικότητας των θέσεων. Ειδικότερα τα τυπικά προσόντα με τα οποία διορίζονται οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι εκπαιδευτικοί, ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες ανάγκες και η πλήρωση τους, βάσει των προσόντων αυτών, στηρίζεται στην αρχή της αξιοκρατίας και της σταδιοδρομίας. Η συγχώνευση λοιπόν των ειδικοτήτων, με τον τρόπο που γίνεται δυνάμει των προσβαλλομένων πράξεων, αφαιρεί διδακτική ύλη, από αυτούς που κρίθηκε ότι έχουν τα αντίστοιχα προσόντα και ειδικότητα και έτσι είχαν προκηρυχθεί οι θέσεις και τις είχαν καταλάβει, πλήττοντας την υπηρεσιακή τους σταδιοδρομία…

Κατηγορίες: Εκπαιδευτικοί