Σημαντική γνωμοδότηση για την σχεδιαζόμενη νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου παιδείας για την κατά παρέκκλιση μετάθεση προϋπαρχόντων των μετατάξων του Ν. 4172/2013, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ06 (Αγγλικής), ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής) και ΠΕ16 (Μουσικής), που ταυτόχρονα επιφέρει θετικές συνέπειες και στην υπηρεσιακή κατάσταση των μεταταγμένων εκπαιδευτικών των κλάδων αυτών, μετά την έκδοση της ακυρωτικής απόφασης 3404/2017 του ΣτΕ.

Σχέδιο νόμου για την κατά παρέκκλιση μετάθεση από 1η Σεπτεμβρίου 2019 ειδικοτήτων ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16 στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, των αιτηθέντων μετάθεση το σχολικό έτος 2012-2013:

Πηγή:  http://www.alfavita.gr/ekpaideysi/272655_s/n-aei-tei-diataxi-gia-metatheseis-ekpaideytikon-eidikotiton-pe-2012-13?fbclid=IwAR3c4j5N58wQjbBiLghkEFdFaIFWrWI5on318Qe6vngUwaDLNvW9Z6HpI-s

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το άρθρο 44 του νομοσχεδίου για τα ΑΕΙ – ΤΕΙ προβλέπεται:

«1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μετατίθενται, κατόπιν αίτησής τους, εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων-ειδικοτήτων ΠΕ.06, ΠΕ.11, ΠΕ.79.01, (πρώην ΠΕ.16.01 και ΠΕ.16.02) και ΤΕ.16 στην περιοχή μετάθεσης της πρώτης επιλογής τους, όπως αυτή είχε δηλωθεί στις υποβληθείσες εκ μέρους τους αιτήσεις προτίμησης για μετάθεση του σχολικού έτους 2012-2013, εφόσον στο πρόσωπό τους συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

β. τόσο κατά τη δημοσίευση του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) όσο και κατά τη δημοσίευση του παρόντος κατείχαν και εξακολουθούν να κατέχουν οργανικές θέσεις ή να βρίσκονται στη διάθεση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων ως εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον ίδιο κλάδοειδικότητα,

γ. στον αξιολογικό πίνακα κατάταξης για τις μεταθέσεις του σχολικού έτους 2012-2013 ήταν στις πρώτες θέσεις και σε σειρά που δεν υπερβαίνει τον αριθμό των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των ιδίων ως άνω κλάδων-ειδικοτήτων, που μετατάχθηκαν το οικείο σχολικό έτος  στην ίδια περιοχή, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 82 του ν. 4172/2013. Για τον υπολογισμό της σειράς στον πίνακα κατάταξης προσμετρώνται και όσοι έχουν μετατεθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος στην περιοχή μετάθεσης της πρώτης επιλογής τους, όπως αυτή δηλώθηκε στις υποβληθείσες κατά το σχολικό έτος 2012-2013 αιτήσεις προτίμησης για μετάθεση.

2. Οι αιτήσεις της παρ. 1 υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η πρόσκληση εκδίδεται εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, από την αρμόδια Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Οι μεταθέσεις του παρόντος διενεργούνται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει ο εκπαιδευτικός και ισχύουν από την 1η Σεπτεμβρίου 2019.»

Πλέον με την παραπάνω ρύθμιση, αναγνωρίζεται και νομοθετικά η εγκυρότητα όλων των μετατάξεων που έχουν πραγματοποιηθεί από το 2013 και έπειτα, διότι με την παραπάνω διάταξη του νομοσχεδίου, δίνεται το δικαίωμα κατά παρέκκλιση μετάθεσης τόσων προϋπαρχόντων στην Α/θμια εκπαίδευση εκπαιδευτικών των παραπάνω κλάδων που αιτήθηκαν μετάθεσης το σχολικό έτος 2012 – 2013, όσοι και οι μεταταγμένοι σε κάθε περιοχή μετάθεσης της πρώτης τους επιλογής. ( … σε σειρά που δεν υπερβαίνει τον αριθμό των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των ιδίων ως άνω κλάδων ειδικοτήτων, που μετατάχθηκαν το οικείο σχολικό έτος στην ίδια περιοχή σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013).

Δηλαδή με απλά λόγια αναγνωρίζεται με νόμο εμμέσως και εξ αντανακλάσεως ότι καλώς μετατάχθηκαν όσοι μετατάχθηκαν σε όλες τις περιοχές και καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες, διότι αναγνωρίζει τον αριθμό των μεταταγμένων σε κάθε περιοχή, χρησιμοποιόντας τον μάλιστα ως μέτρο για την κατά παρέκκλιση μετάθεση ισάριθμων προϋπαρχόντων εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16 στην πρωτοβάθμια  εκπαίδευση και στις περιοχές που επέλεξαν αυτοί ως πρώτες με την αίτηση μετάθεσής τους, του σχολικού έτους 2012-2013.

Επομένως η υπηρεσιακή κατάσταση όλων των μεταταγμένων των παραπάνω κλάδων, σε όλες τις περιοχές μετάθεσης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, διασφαλίζεται νομοθετικά και με αυτόν τον τρόπο ξεπερνιέται με νόμιμο τρόπο η δικαστική ακύρωση των πράξεων μετάταξής τους από το ΣτΕ, με την με αριθμό 3404/2017 απόφασή του.
Αναμένουμε βέβαια, μετά την ψήφιση του νόμου, και έκδοση τυχόν εφαρμοστικής εγκυκλίου από το Υπουργείο, με την οποία θα ξεκαθαρίζονται τα πράγματα με τον πιο αυθεντικό τρόπο, δηλαδή από αυτούς που ασχολήθηκαν νομοτεχνικά με την παραπάνω ρύθμιση.

Ο νομικός σύμβουλος

Δημήτριος Θεοδωρόπουλος

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

 

Κατηγορίες: Εκπαιδευτικοί