Μετά από επιτυχή χειρισμό της υπόθεσης από το γραφείο μας, εκδόθηκε η με αριθμό 169/2018 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, με την οποία έγινε δεκτή αίτηση ακύρωσης πελατών μας μονίμων μεταταγμένων εκπαιδευτικών δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4172/2013, των ειδικοτήτων ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ07 Γερμανικής και ΠΕ19-20 Πληροφορικής και αποφασίσθηκε ότι ορθός υπολογισμός των μονάδων μετάθεσης/τοποθέτησής τους γίνεται χωρίς την μετατροπή τους σε μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των υπηρετήσεών τους στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση πριν την μετάταξή τους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, παρά μόνο από την μετάταξή τους και έπειτα.Μετά από αυτό ανοίγει ο δρόμος να προσφύγουν και άλλοι εκπαιδευτικοί της κατηγορίας αυτής και να επιτύχουν την επιστροφή των μονάδων τους που απώλεσαν από τον εσφαλμένο υπολογισμό τους και μάλιστα την δεδομένη χρονική στιγμή που επίκειται και η οριστική τους τοποθέτηση δυνάμει των διατάξεων της Υ.Α. Φ.28/81399/Δ1/2018 (ΦΕΚ 1921/30-5-2018) κατανομής των οργανικών τους θέσεων σε σχολικές μονάδες.Παρακάτω αυτούσιο το κείμενο της σημαντικής αυτής απόφασης.

Αριθμός αποφάσεως: 169/2018

ΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΤΜΗΜΑ Β’
Με μέλη τους: Απόστολο Ζήση, Πρόεδρο Εφετών Δ.Δ., Σαπφώ Στάθη και Δήμητρα Κοσκερίδου, Εφέτες Δ.Δ.,

συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 15 Μαρτίου 2018, με γραμματέα την Ευαγγελία Καλαϊτζή,
για να δικάσει την από 9.6.2017 αίτηση ακυρώσεως (αριθμός καταχώρισης ΑΚ288/9.6.2017),
των: 1) Α. Α. του Α., κατοίκου Θεσσαλονίκης, 2) Π. Λ. του Σ., κατοίκου Θεσσαλονίκης, 3) Δ. Π. του Π., κατοίκου Θεσσαλονίκης, 4) Μ. Φ. του Ι., κατοίκου Θεσσαλονίκης, 5) Μ. Κ. του Χ., κατοίκου Θεσσαλονίκης, και 6) Σ. Λ. του Κ., κατοίκου Θεσσαλονίκης, οι οποίοι παρέστησαν με το δικηγόρο Δημήτριο Θεοδωρόπουλο, που τον διόρισαν με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, 
κατά του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που παρέστη με την Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Αγγελική Γκρίντζαλη.

Με την αίτηση αυτή επιδιώκεται η ακύρωση των εξής αποφάσεων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης: Α): 1) Της με αριθμό πρωτοκόλλου 8130/10-04-2017 απόφασης, 2) τηςμε αριθμό πρωτοκόλλου 8077/10-04-2017 απόφασης, 3) τηςμε αριθμό πρωτοκόλ-λου 8085/10-04-2017 απόφασης, 4) τηςμε αριθμό πρωτοκόλλου 8045/10-04-2017 απόφασης, 5) της με αριθμό πρωτοκόλλου 8089/10-04-2017 απόφασης και 6) της με αριθμό πρωτοκόλλου 8128/10-04-2017 απόφασης και Β) του πίνακα μοριοδότησης αίτησης βελτίωσης/οριστικής τοποθέτησης/μετάθεσης με αριθμό πρωτοκόλλου 8173/06-04-2017 και με αριθμό πράξης 11/06-04-2017 της διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Κατά τη δημόσια συνεδρίαση που ακολούθησε, η υπόθεση συζητήθηκε κατά προτεραιότητα μετά την προεκφώνηση και χωρίς ανάγνωση από την Εισηγήτρια Δήμητρα Κοσκερίδου, Εφέτη Δ.Δ., της σχετικής εισήγησής της.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος των αιτούντων και η εκπρόσωπος του Υπουργού δήλωσαν ότι δεν θα προβούν σε προφορική ανάπτυξη της υπόθεσης (άρθρο 33 παρ. 2 του π.δ. 18/1989, Α’ 8, όπως η παράγραφος αυτή ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παρ.4 του άρθρου 6 του ν.3900/2010, Α’ 213).

Μετά τη συνεδρίαση, το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη και
Αφού μελέτησε τη δικογραφία

Σκέφθηκε κατά το Νόμο

1.Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης αιτήσεως κατατέθηκε το νόμιμο παράβολο (υπό στοιχεία κωδ.πληρωμής: 137745371957 0807 0069 και ημερομηνία αιτήματος 07.06.2017).
2.Επειδή με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση των εξής πράξεων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκη: Α): 1) Της 8130/10-04-2017, 2) της 8077/10-04-2017, 3) της 8085/10-04-2017, 4) της8045/10-04-2017, 5) της 8089/10-04-2017 και 6) της 8128/10-04-2017 πράξης. Με τις πράξεις αυτές απορρίφθηκαν οι από 5.4.2017 ενστάσεις των αιτούντων, μεταταχθέντων εκπαιδευτικών, για επανυπολογισμό των μορίων συνθηκών διαβίωσης και των μονάδων μετάθεσής τους, κατόπιν τροποποίησης του οικείου πίνακα μοριοδότησης σχολικού έτους 2017-2018 και Β) του πίνακα μοριοδότησης αίτησης βελτίωσης/οριστικής τοποθέτησης/μετάθεσης με αριθμό πρωτοκόλλου 8173/06-04-2017 και με αριθμό οριστικής πράξης 11/06-04-2017 της ιδίας ως άνω Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
3.Επειδή, μόνες παραδεκτώς προσβαλλόμενες είναι οι υπό το ανωτέρω στοιχείο Α’ πράξεις, μία για κάθε αιτούντα, οι οποίες εκδόθηκαν επί ενστάσεών τους κατά του οριστικού πίνακα μοριοδότησης.
4.Επειδή, η υπό κρίση αίτηση, παραδεκτώς ασκείται εν ομοδικία των αιτούντων, οι οποίοι προβάλλουν κοινούς λόγους ακυρώσεως.

5.Επειδή, στα πλαίσια των προτεινόμενων παρεμβάσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016, που εγκρίθηκε με το άρθρο Πρώτο παρ.Α’ του ν.4093/2012 (Α’ 222) (Κεφ.Β’), εντάσσεται και η αναδιάρθρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με το, υπό τον τίτλο ‘’Κατάργηση ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης’’, άρθρο 82 του ν.4172/2013 (Α’ 167/23.7.2013) που ακολούθησε προβλέφθηκαν υποχρεωτικές μετατάξεις εκπαιδευτικών.

6.Επειδή, βάσει των διατάξεων αυτών, με την 119655/Δ1/30.8.2013 (ΦΕΚ Γ’ 986/3.9.2013) υπουργική απόφαση (‘’Υποχρεωτικές μετατάξεις εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις εκπαιδευτικών στην Π/θμια Εκπαίδευση’’) έγιναν οι μετατάξεις των αιτούντων εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αν.Θεσσαλονίκης. Προς τούτο δε, λήφθηκε υπόψη από τη Διοίκηση η 122329/Δ1/4.9.2013 διευκρινιστική εγκύκλιος , σύμφωνα με την οποία η διαδικασία της τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης στην οποία μετατάχθηκαν οι εκπαιδευτικοί να γίνει μετά από μετατροπή των υπηρετήσεών τους ως προς τα Μόρια Συνθηκών Διαβίωσης (ΜΣΔ) στο ηλεκτρονικό σύστημα e-Datacenter στην καρτέλα των υπηρετήσεων και να δοθούν τα ΜΣΔ της πλησιέστερης προς την πρωτοβάθμια σχολικής μονάδας, ώστε να μπορέσουν να ληφθούν υπόψη τα αναπροσαρμοσμένα μόρια των εκπαιδευτικών στη διαδικασία των τοποθετήσεων. Στα πλαίσια της εγκυκλίου αυτής έγινε η μετατροπή των μορίων συνθηκών διαβίωσης των εκπαιδευτικών που μετατάχθηκαν από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ειδικότερα, σε εφαρμογή, κατά τη Διοίκηση, των διατάξεων του άρθρου 16 παρ.8 εδ.β’ του π.δ.50/1996, μετατράπηκαν από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Θεσσαλονίκης τα μόρια των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είχαν υπηρετήσει οι εκπαιδευτικοί κατ` έτος σε μόρια των πλησιέστερων σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις περιοχές που υπηρέτησαν έως τη μετάταξή τους. Για το σχολικό έτος 2014-2015 οι αιτούντες υπέγραψαν τις αιτήσεις μεταθέσεώς τους,συμπληρώνοντας ενυπόγραφη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των μορίων της αιτήσεως μεταθέσεως και συμφωνούν με το συνολικό αριθμό τους. Ειρήσθω, δε, ότι στα μόρια αυτά περιλαμβάνονται και αυτά των συνθηκών διαβίωσης, ανερχόμενα για έκαστο αιτούντα, αντιστοίχως, σε: 61,62 (επί συνόλου μορίων 112,49), 30,16 (επί συνόλου 65,16), 35,57 (επί συνόλου 76,07), 35,65 (επί συνόλου 77,65), 46,70 (επί συνόλου 93,70) και 76,40 (επί συνόλου 134,85 μορίων) μόρια. Κατά του 7664/3.4.2017 πίνακα που συντάχθηκε με βάση τα ανωτέρω μόρια για το σχολικό έτος 2017-2018, οι αιτούντες, επικαλούμενοι νομολογιακά δεδομένα και συγκεκριμένα τις υπ` αριθμ.104 και 105/2016 αποφάσεις του παρόντος Δικαστηρίου, υπέβαλαν τις από 10.4.2017 ισάριθμες ενστάσεις, αιτούμενοι διόρθωση του αθροίσματος των μορίων συνθηκών διαβίωσης ως εξής: ‘’να υπολογιστεί το άθροισμα των μορίων συνθηκών διαβίωσης που είχαν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πλην του τελευταίου έτους, συν το άθροισμα των μορίων συνθηκών διαβίωσης του τελευταίου έτους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το οποίο να μετατραπεί σε μόρια συνθηκών διαβίωσης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,συν το άθροισμα μορίων συνθηκών διαβίωσης του χρόνου υπηρεσίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση από τη μετάταξη και μετά και το άθροισμα αυτό να αποτελέσει το σύνολο των μορίων για τη μετάθεση/τοποθέτηση’’. Συγκεκριμένα, έκαστος των αιτούντων ζήτησε αντί του εσφαλμένου αριθμού μορίων συνθηκών διαβίωσης του πίνακα να τεθούν τα παραπάνω μόρια συνθηκών διαβίωσης ούτως ώστε το σύνολο των μονάδων μετάθεσης να αυξηθεί (ειδικότερα οι αριθμοί των μορίων αυτών αναφέρονται στις ως άνω ενστάσεις), δεδομένου ότι στον 8173/6.4.2017 πίνακα (αριθμ.πράξης 11/6.4.2017) οι αιτούντες καταχωρήθηκαν ως εξής (κατά τη σειρά του δικογράφου της αιτήσεως ακυρώσεως): ΜΣΔ: 63,62, 32,16, 37,57, 37,65, 49,70 και 78,40. ΣΎΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ: 119,49, 76,16, 83,07, 84,65, 101,7 και 137,85. Οι ενστάσεις απορρίφθηκαν με τις προσβαλλόμενες πράξεις, μία για κάθε αιτούντα. 

7.Επειδή, το π.δ. 50/1996 «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών δημ. Εκπαίδευσης» (Α΄ 45), το οποίο εκδόθηκε κατ΄ επίκληση του άρθρου 16 κεφάλαιο Β΄ παρ. 8 του ν.1566/1985, Α΄ 167), ορίζει στην παρ. 8 του άρθρου 16 ότι: «8. Οι εκπαιδευτικοί της Α/θμιας και της Β/θμιας Εκπαίδευσης λαμβάνουν μονάδες μετάθεσης ανάλογα με τις συνθήκες διαβίωσης στην έδρα λειτουργίας των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν. Οι εκπαιδευτικοί που προέρχονται από μετάταξη από την Α/θμια ή Β/θμια εκπαίδευση ή από την εκκλησιαστική εκπαίδευση λαμβάνουν τις μονάδες μετάθεσης της πλησιέστερης σχολικής μονάδας που υπηρετούσαν μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης μετάταξής τους. Οι μονάδες μετάθεσης για το κριτήριο αυτό υπολογίζονται με βάση τα εξής: α) Οι σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατατάσσονται σε δέκα κατηγορίες, τις Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, και οι σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατατάσσονται σε δώδεκα (12) κατηγορίες, τις Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ,Η, Θ, Ι, ΙΑ και ΙΒ, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση των αρμοδίων Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων τα οποία λαμβάνουν υπόψη και τη γνώμη των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών και τις εισηγήσεις των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων αυτών, οι οποίες διαμορφώνονται σε συνεργασία με τα αρμόδια πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα, με βάση τα παρακάτω κριτήρια (i) τον πληθυσμό της έδρας των σχολείων, (ii) τις συνθήκες διαβίωσης εκεί των εκπαιδευτικών, (iii) την οργανικότητα, (iv) την απόστασή τους από την έδρα του Νομού, (v) τις συγκοινωνιακές συνθήκες και (vi) το υψόμετρο. Για το σκοπό αυτό ο Υπουργός δύναται να τάξει εύλογη προθεσμία για την υποβολή των σχετικών εισηγήσεων καθώς και για τη διατύπωση γνώμης από τις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Μετά την παρέλευση άπρακτης της παραπάνω προθεσμίας η κατάταξη των σχολείων σε κατηγορίες γίνεται ύστερα από πρόταση των αρμοδίων κεντρικών υπηρεσιακών συμβουλίων. β) Οι σχολικές μονάδες που καταργήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος αυτού του Π.Δ. θεωρείται ότι ανήκουν στην κατηγορία της πλησιέστερης λειτουργούσας σχολικής μονάδας ίδιας βαθμίδας. γ) Οι μονάδες μετάθεσης για το κριτήριο αυτό υπολογίζονται με βάση το χρόνο πραγματικής υπηρεσίας σε κάθε σχολική μονάδα και την κατηγορία στην οποία ανήκει η σχολική μονάδα. δ) …».

8.Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, οι αιτούντες ζητούν τον ορθό υπολογισμό των μορίων των συνθηκών διαβίωσης,ανερχόμενα αντιστοίχως για έκαστο σε: 105,38 αντί των 63,62, 52,16 αντί των 32,16, 67,24 αντί των 37,57, 66,15 αντί των 37,65, 82,70 αντί των 49,70 και 112,74 μόρια αντί των 78,40 μορίων. Διότι, όπως ισχυρίζονται, τα μόρια αυτά υπολογίσθηκαν σε πολύ λιγότερα, με αποτέλεσμα να ελαττώνονται ισόποσα και τα συνολικά μόρια οριστικής τοποθέτησης/βελτίωσης της θέσης τους. Περαιτέρω δε, υφίστανται αδικαιολόγητα δυσμενή μεταχείριση από το γεγονός και μόνο της υποχρεωτικής μετάταξης, δεδομένου ότι ορισμένοι συνάδελφοι της ίδιας ειδικότητας ευνοούνται έναντι αυτών, με υπολογισμό περισσοτέρων μορίων λόγω της απόκλισης των μορίων συνθηκών διαβίωσης που οφείλεται στην διαφορετική μοριοδότηση των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Περαιτέρω, όπως υποστηρίζουν, στην επιλογή των περιοχών υπηρέτησής τους στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπου υπηρετούσαν πριν την μετάταξή, προέβαιναν με το κριτήριο να συγκεντρώσουν πολλά μόρια συνθηκών διαβίωσης, ώστε μελλοντικά να διαθέτουν περισσότερα μόρια μετάθεσης, τοποθέτησης ή απόσπασης και κατ’ επέκταση περισσότερες πιθανότητες για μία συμφέρουσα οικογενειακώς μετάθεση ή οριστική τοποθέτηση ή απόσπαση. Για το λόγο δε αυτό υπέστησαν τις δυσμενέστερες συνθήκες διαβίωσης με προσωπικό και οικονομικό κόστος σε σχέση με συναδέλφους τους που ενσυνειδήτως, όταν υπηρετούσαν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση επέλεξαν περιοχές με λιγότερα μόρια και ευμενέστερες συνθήκες διαβίωσης, με αποτέλεσμα να βρίσκονται τώρα σε ψηλότερη θέση του πίνακα (παρατίθενται ενδεικτικώς ονόματα των εκπαιδευτικών που ευνοήθηκαν κατά την κατάταξή τους στον πίνακα).

9.Επειδή, ο υπολογισμός των μορίων μετάθεσης των αιτούντων, εκπαιδευτικών ΔΕ, έγινε, όπως ισχυρίζεται η Διοίκηση με την έκθεση απόψεών της προς το Δικαστήριο, βάσει εγκυκλίου οδηγίας και καθ` ερμηνεία του άρθρου 16 παρ.8 εδ.β’ του π.δ.50/1996, σύμφωνα με την οποία μετατράπηκαν τα έως τη μετάταξή τους μόρια συνθηκών διαβίωσης των υπηρετήσεών τους, τα οποία υπολογίσθηκαν σε τόσα όσα προέκυπταν για την πλησιέστερη σχολική μονάδα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Προς τούτο όμως δεν προβλέπεται στις ανωτέρω διατάξεις καμία αντιστοιχία μορίων μεταξύ Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δεδομένου ότι για το κριτήριο συνθηκών διαβίωσης η κατάταξη των σχολικών μονάδων ΠΕ περιλαμβάνει 10 κατηγορίες ενώ της ΔΕ 12 κατηγορίες,όπως αυτές διαμορφώθηκαν στον νόμο κατά ειδική διαδικασία (πρόταση αρμοδίων Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων, γνώμη συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών κ.λ.π.) και με βάση απαριθμούμενα στο νόμο κριτήρια (πληθυσμός έδρας σχολείων, συνθήκες διαβίωσης εκεί των εκπαιδευτικών, οργανικότητα των σχολείων, απόσταση από έδρα του νομού, συγκοινωνιακές συνθήκες και υψόμετρο της περιοχής), ούτως ώστε οι κατηγορίες αυτές να ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες υπό τις οποίες ασκούν τα καθήκοντά τους οι εκπαιδευτικοί. Ενόψει δε αυτής της αναντιστοιχίας των κατηγοριών, η μετατροπή των μορίων όλης της υπηρέτησης των αιτούντων στις σχολικές μονάδες της ΔΕ σε μόρια των πλησιέστερων σχολικών μονάδων της ΠΕ στις περιοχές όπου υπηρέτησαν έως τη μετάταξή τους δεν βρίσκει έρεισμα στις επικαλούμενες από τη Διοίκηση διατάξεις του εδ.β’ του άρθρου 16 του π.δ.50/1996, κατά την έννοια των οποίων, συνεπώς, η μετατροπή των μορίων αφορά το τελευταίο έτος υπηρεσίας των υπό μετάταξη εκπαιδευτικών στη ΔΕ. Επομένως, μη νομίμως κατετάγησαν οι αιτούντες στον πίνακα αιτήσεων βελτίωσης/οριστικής τοποθέτησης με λιγότερα μόρια συνθηκών διαβίωσης από αυτά που συγκέντρωναν από την υπηρέτησή τους στη ΔΕ έως και ένα χρόνο πριν τη μετάταξή τους, όπως βασίμως περί αυτού προβάλλουν με την κρινόμενη αίτηση. Πρέπει δε, γι` αυτό, να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση και να ακυρωθούν οι προσβαλλόμενες απορρίψεις των από 10.4.2017 ενστάσεων των αιτούντων κατά του 7664/3.4.2017 πίνακα, προκειμένου, μετά από νέο υπολογισμό των μορίων συνθηκών διαβίωσης χωρίς μετατροπή τους σε μόρια συνθηκών διαβίωσης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, να καταταγούν οι αιτούντες στον πίνακα με βάση το συνολικό αριθμό μορίων μετάθεσης που θα προκύψει. Κατόπιν αυτών, παρέλκει ως αλυσιτελής η εξέταση των λοιπών λόγων ακυρώσεως. Το κατατεθέν παράβολο πρέπει ν` αποδοθεί στους αιτούντες (άρθρο 36 παρ.4του π.δ.18/1989, Α’ 8), ενώ, εκτιμωμένων των περιστάσεων, πρέπει να απαλλαγεί ο ηττηθείς διάδικος από τη δικαστική δαπάνη των αιτούντων (άρθρο 4 παρ.1 του ν.702/1977, Α’ 268, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 50 του ν.3659/2008, Α’77, και άρθρο 275 παρ.1 του Κώδικα Διοικ.Δικονομίας-ν.2717/1999, Α’ 97).

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Δέχεται την αίτηση.

Ακυρώνει τις εξής πράξεις της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκη: Α): 1) Την 8130/10-04-2017 πράξη, 2) την 8077/10-04-2017, 3) την 8085/10-04-2017, 4) την 8045/10-04-2017, 5) την 8089/10-04-2017 και 6) την 8128/10-04-2017 πράξη και Β) τον πίνακα μοριοδότησης αίτησης βελτίωσης/οριστικής τοποθέτησης/μετάθεσης με αριθμό πρωτοκόλλου 8173/06-04-2017 και με αριθμό οριστικής πράξης 11/06-04-2017 της ιδίας ως άνω Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης καθόσον αφορά τους αιτούντες.

Αναπέμπει την υπόθεση στη Διοίκηση, προκειμένου να προβεί σε νέα κατάταξη των αιτούντων στους οικείους πίνακες αιτήσεων βελτίωσης/οριστικής τοποθέτησης, κατά το σκεπτικό.

Διατάσσει την απόδοση του καταβληθέντος παραβόλου.
Απαλλάσσει το καθ` ου από τη δικαστική δαπάνη.

 

Η διάσκεψη έγινε στη Θεσσαλονίκη στις 11 Απριλίου 2018 και η απόφαση δημοσιεύθηκε στις 23 Απριλίου 2018, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου.

Ο Πρόεδρος Τ.Υ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΗΣΗΣ

Η Γραμματέας Τ.Υ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΛΑΪΤΖΗ

Θεωρήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 24/04/2018 Η Εισηγήτρια Τ.Υ. ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΣΚΕΡΙΔΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Θεσσαλονίκη 16/05/2018 Η Γραμματέας

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΛΑΪΤΖΗ

Κατηγορίες: Εκπαιδευτικοί