Σημαντικότατη απόφαση του ανωτάτου ακυρωτικού μας Δικαστηρίου, με την οποία αναγνωρίζεται ότι η προτίμηση εκπαιδευτικών ομοειδούς κλάδου με ίσα ή και κατώτερα προσόντα από άλλους εκπαιδευτικούς ομοειδούς κλάδου, για την πρώτη ανάθεση μαθήματος, αντίκειται στις αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας.Παρακάτω αυτούσιο το κείμενο της απόφασης.

950/2017 ΣΤΕ ( 706246)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εκπαίδευση. Αναθέσεις μαθημάτων για το μάθημα της Φυσικής. Οι προσβαλλόμενες αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας, κατά το μέρος που ορίζουν ότι στους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ12.10 Φυσικών-Ραδιοηλεκτρολόγων δεν γίνεται πρώτη ανάθεση μαθημάτων φυσικής στη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αντίκεινται στις αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας. Η προτίμηση των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ04.01 Φυσικών, που είναι τοποθετημένοι σε ΕΠΑ.Λ., ως προς την πρώτη ανάθεση μαθημάτων Φυσικής γενικής παιδείας, δεν αντίκειται στο Σύνταγμα. Ορίζεται ότι τα αποτελέσματα της ακύρωσης αρχίζουν από την προηγούμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας απόφασης. Μερικά δεκτή η αίτηση ακύρωσης.

Αριθμός 950/2017

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 19 Ιανουαρίου 2017, με την εξής σύνθεση: Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύουσα, σε αναπλήρωση της Προέδρου του Τμήματος, που είχε κώλυμα, Γ. Τσιμέκας, Α.-Μ. Παπαδημητρίου, Σύμβουλοι, Ι. Παπαγιάννης, Ελ. Μελισσαρίδης, Πάρεδροι. Γραμματέας η Δ. Τετράδη, Γραμματέας του Γ΄ Τμήματος.

Για να δικάσει την από 17 Νοεμβρίου 2014 αίτηση:

των: 1) έως και 14) … , κατοίκου Θεσσαλονίκης (…..), οι οποίοι δεν παρέστησαν, 15) ……… , κατοίκου Θεσσαλονίκης (……………….), ο οποίος παρέστη με το δικηγόρο Ευστράτιο Σταρόγιαννη (Α.Μ. 2138), που τον διόρισε με πληρεξούσιο, 16) έως και 60) …, κατοίκου Αργυρούπολης Αττικής (…), οι οποίοι δεν παρέστησαν,

κατά του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και ήδη Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο οποίος παρέστη με τη Μυρτώ Γερμάνη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθεί η υπ` αριθ. 137843/Γ2/2-9-2014 (ΦΕΚ 2433 Β/12-9-2014) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.

Οι πληρεξούσιοι των διαδίκων που παρέστησαν, δήλωσαν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δικαστηρίου, ότι δεν θα αγορεύσουν.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Παρέδρου Ι. Παπαγιάννη.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου

κ α ι

Α φ ο ύ  μ ε λ έ τ η σ ε  τ α  σ χ ε τ ι κ ά  έ γ γ ρ α φ α

Σ κ έ φ θ η κ ε  κ α τ ά  τ ο ν  Ν ό μ ο

 

  1. Επειδή με την κρινόμενη αίτηση, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (../2014), ζητείται η ακύρωση της 137843/Γ2/2.9.2014 απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄2433/12.9.2014). Με την απόφαση αυτή τροποποιήθηκε όμοια υ.α. (η 118842/Γ2/17.9.2008, Β΄ 1984) όσον αφορά την ανάθεση του μαθήματος της Φυσικής σε Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο και Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.), και ορίσθηκε ότι τα αναφερόμενα μαθήματα (Φυσική Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου, Φυσική Γενικής Παιδείας Α΄ και Β΄ Λυκείου, Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β΄ και Γ΄ Λυκείου, Αρχές Φυσικών Επιστημών Γ΄ Λυκείου, Φυσική Γενικής Παιδείας Α΄, Β΄ και Γ΄ ΕΠΑ.Λ.) ανατίθενται με πρώτη ανάθεση σε εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ04.01 Φυσικών και ΠΕ12.10 Φυσικών-Ραδιοηλεκτρολόγων, σε περίπτωση όμως που υπηρετούν στο ίδιο σχολείο εκπαιδευτικοί και των δύο αυτών κλάδων, «προηγείται στην επιλογή του μαθήματος της Φυσικής ο εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ04.01». Οι αιτούντες, οι οποίοι είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ12.10, ζητούν την ακύρωση του ορισμού αυτού της προσβαλλόμενης απόφασης, ο οποίος συνεπάγεται γι` αυτούς δυσμενείς υπηρεσιακές συνέπειες.

 

  1. Επειδή, πλην του …………….. (15ου στο δικόγραφο της αίτησης), η αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη ως προς τους λοιπούς αιτούντες λόγω μη νομιμοποίησης δικαστικού πληρεξουσίου από αυτούς με οποιονδήποτε από τους νομίμως προβλεπόμενους τρόπους (άρθρο 27 παρ. 1 π.δ. 18/1989-Α΄8, όπως ισχύει).

 

  1. Επειδή η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση αντικαταστάθηκε αρχικά με τις 182667/Δ2/12.11.2015 και 182692/Δ2/12.11.2015 αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας (Β΄ 2499), οι οποίες ίσχυσαν κατά το σχολικό έτος 2015-2016, και στη συνέχεια με τις ακόλουθες αποφάσεις του ίδιου Υπουργού (που είναι οι ήδη ισχύουσες): α) την 94588/Δ2/9.6.2016 απόφαση (Β΄ 1670), όπως τροποποιήθηκε με την 136680/Δ2/25.8.2016 όμοια (Β΄ 2758), οι οποίες αφορούν τις αναθέσεις μαθημάτων στο Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο, και β) την 133977/Δ2/17.8.2016 απόφαση (Β΄ 2605), η οποία αφορά τις αναθέσεις μαθημάτων στο… . Με τις αποφάσεις αυτές προβλέπεται, όπως και με την προσβαλλόμενη, ότι το μάθημα της Φυσικής γενικής παιδείας ανατίθεται με πρώτη ανάθεση στους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ04.01 και ΠΕ12.10 και ότι σε περίπτωση που στο ίδιο σχολείο υπηρετούν εκπαιδευτικοί και των δύο κλάδων, προηγούνται στην επιλογή οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ04.01. Με τα δεδομένα αυτά, ο 15ος των αιτούντων ζητεί παραδεκτώς, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 3 του π.δ. 18/1989, όπως ισχύει, τη συνέχιση της δίκης με το από 20.10.2016 υπόμνημα, το οποίο κοινοποιήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στο Υπουργείο Παιδείας (……./26.10.2016 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή ……….). Ως προσβαλλόμενες, κατόπιν αυτού, πρέπει να θεωρηθούν οι ως άνω (υπό στοιχεία α΄ και β΄) ισχύουσες ήδη υπουργικές αποφάσεις κατά τον επίμαχο ορισμό αυτών.

 

  1. Επειδή με την κρινόμενη αίτηση, καθώς και το προαναφερθέν υπόμνημα, εκτίθεται ότι οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ12.10 Φυσικών-Ραδιοηλεκτρολόγων, οι οποίοι υπηρετούν ως μόνιμοι σε σχολικές μονάδες της γενικής και της επαγγελματικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είναι απόφοιτοι πανεπιστημιακών τμημάτων Φυσικής και κατέχουν παράλληλα μεταπτυχιακό δίπλωμα στην ηλεκτρονική/ραδιοηλεκτρολογία ή ισότιμο μεταπτυχιακό τίτλο, ο δε διορισμός τους έγινε μέσω επετηρίδας πριν το έτος 2000 και με διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ μετά το έτος αυτό «για την κάλυψη κενών διδασκαλίας Φυσικής και μαθημάτων Ηλεκτρονικής Φυσικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση», ο κλάδος δε αυτός «δημιουργήθηκε για ΦΥΣΙΚΟΥΣ με επαυξημένα τυπικά προσόντα Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης, για τη διδασκαλία μαθημάτων Ηλεκτρονικής-Φυσικής στα Γενικά Γυμνάσια-Λύκεια και Τεχνικά Λύκεια… Προσέτι, λόγω της ιδρύσεως των Επαγγελματικών Λυκείων … [αποτέλεσαν] ιστορικά τους κύριους εκπαιδευτικούς για τη διδασκαλία των μαθημάτων του Ηλεκτρονικού Τομέα … όμως εδώ και πολλά έτη [υπηρετούν] ως καθηγητές στην Γενική Δευτεροβάθμια εκπαίδευση διδάσκοντας τα μαθήματα της Φυσικής στα Γυμνάσια και τα Γενικά Λύκεια, της Τεχνολογίας στα Γυμνάσια και τα μαθήματα του Ηλεκτρονικού Τομέα στα …». Περαιτέρω προβάλλεται ότι με τον επίμαχο ορισμό των προσβαλλόμενων αποφάσεων περιορίζεται η δυνατότητα των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ12.10 για πρώτη ανάθεση του μαθήματος της Φυσικής και για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου με τη διδασκαλία γνωστικού αντικειμένου του βασικού τους πτυχίου, ενώ τα μαθήματα του Τομέα της Ηλεκτρονικής περιορίστηκαν ριζικά τα τελευταία χρόνια στα ΕΠΑ.Λ. (στην Α΄ τάξη διδάσκονται κυρίως μαθήματα γενικής παιδείας), με αποτέλεσμα οι ώρες διδασκαλίας στα ΕΠΑ.Λ. να έχουν συρρικνωθεί τόσο για τους ανωτέρω λόγους, όσο και για το λόγο ότι έχουν προσληφθεί και εκπαιδευτικοί συναφών ειδικοτήτων (οι οποίες δεν προβλέπονταν αρχικά) για τη διδασκαλία των μαθημάτων του Ηλεκτρονικού Τομέα με πρώτη ανάθεση. Ενόψει των ανωτέρω και του πολύ μεγαλύτερου αριθμού εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ04.01, προβάλλεται ότι με την επίμαχη ρύθμιση οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ12.10 χάνουν διαθέσιμες ώρες σε γυμνάσια και γενικά λύκεια και υφίστανται εξ αυτού του λόγου σειρά δυσμενών υπηρεσιακών διακρίσεων (χαρακτηρίζονται ως «υπεράριθμοι», δεν τοποθετούνται σε μία σχολική μονάδα και υποχρεώνονται σε καθημερινές μετακινήσεις για τη συμπλήρωση του ωραρίου τους, η θέση τους καθίσταται δυσμενέστερη σε σχέση με τις μεταθέσεις, καθώς και έναντι εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ04.01 με λιγότερη προϋπηρεσία στην ίδια σχολική μονάδα, αντιμετωπίζουν δυσχέρεια στην ανάληψη διευθυντικών καθηκόντων κλπ.). Ενόψει των ανωτέρω προβάλλεται ότι ο επίμαχος ορισμός αντίκειται σε σειρά συνταγματικών διατάξεων και αρχών και ιδίως στις αρχές της ισότητας κατά τη ρύθμιση ομοειδών καταστάσεων, της αξιοκρατίας και της αναλογικότητας, χωρίς να συντρέχουν αποχρώντες λόγοι δημοσίου συμφέροντος που να δικαιολογούν τη διαφορετική αυτή μεταχείριση, τη στιγμή μάλιστα που σε άλλες περιπτώσεις κοινής πρώτης ανάθεσης μαθημάτων σε εκπαιδευτικούς παρεμφερών κλάδων (π.χ. ΠΕ12.08 Χημικών-Μηχανικών και ΠΕ 04.02 Χημικών για το μάθημα της Χημείας) δεν εισάγεται καμία ανάλογη διάκριση. Η Διοίκηση με τις απόψεις της (αρ. πρωτ. …./14.11.2016), αφού εκθέτει τις εξουσιοδοτικές διατάξεις στις οποίες στηρίζονται οι προσβαλλόμενες αποφάσεις, καθώς και τα μαθήματα που ανατίθενται με πρώτη και δεύτερη ανάθεση στον κλάδο ΠΕ12.10 στη γενική εκπαίδευση (γυμνάσια-λύκεια) και στην επαγγελματική εκπαίδευση (ΕΠΑ.Λ.), προβάλλει, προς απόκρουση των ως άνω λόγων ακυρώσεως, ότι «οι εν λόγω απόφοιτοι Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίων και κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία ή στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό διορίστηκαν ως εκπαιδευτικοί της ειδικότητας ΠΕ12.10 Φυσικών Ραδιοηλεκτρολόγων και όχι ως εκπαιδευτικοί της ειδικότητας ΠΕ04.01 Φυσικών», καθώς και ότι «οι εκπαιδευτικοί ειδικότητας ΠΕ12.10 διδάσκουν πολλά μαθήματα σε Α΄ και Β΄ Ανάθεση σε Τομείς της και ειδικότητες του Επαγγελματικού Λυκείου…».

 

  1. Επειδή, όπως έχει κριθεί, στον Υπουργό Παιδείας παρέχεται από το νόμο εξουσιοδότηση να καθορίζει τους κλάδους και τις ειδικότητες εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στους οποίους ανατίθεται με πρώτη ή δεύτερη ανάθεση η διδασκαλία των μαθημάτων των οικείων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εκτιμώντας κατά περίπτωση τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τα αντίστοιχα επιστημονικά προσόντα κάθε κλάδου εκπαιδευτικών, εφόσον δε έχει αποδοθεί σε ορισμένο κλάδο, με πρώτη ή δεύτερη ανάθεση, η διδασκαλία μαθημάτων συναφών με το επιστημονικό και διδακτικό του αντικείμενο, δεν συνιστά παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας η μη τροποποίηση από τον αρμόδιο Υπουργό της εκδοθείσας ήδη κανονιστικής απόφασής του (ΣτΕ 3395/2014). Όταν, πάντως, ο αρμόδιος Υπουργός θεσπίζει ρυθμίσεις ασκώντας την ανωτέρω κανονιστική αρμοδιότητα, δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση να τηρεί τις αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας, υπόκειται δε κατά τούτο σε έλεγχο ορίων από τον ακυρωτικό δικαστή. Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι, όπως προβάλλεται και δεν αμφισβητείται από τη Διοίκηση, οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ12.10 Φυσικών-Ραδιοηλεκτρολόγων δεν τοποθετούνται μόνο σε ΕΠΑ.Λ. (στα οποία τους ανατίθεται σειρά ειδικών μαθημάτων του Τομέα της Ηλεκτρονικής με πρώτη ανάθεση, χωρίς αντίστοιχο δικαίωμα των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ04.01), αλλά και σε σχολικές μονάδες (γυμνάσια και γενικά λύκεια) της γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η επίμαχη ρύθμιση, με την οποία εισάγεται δυσμενής διάκριση σε βάρος των εκπαιδευτικών του ανωτέρω κλάδου (ΠΕ12.10) ως προς την πρώτη ανάθεση των οικείων μαθημάτων στη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δεν δικαιολογείται από αποχρώντες λόγους δημοσίου συμφέροντος και βαίνει προδήλως πέραν των ορίων που επιβάλλονται από τις αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας. Και τούτο, διότι τα ουσιαστικά προσόντα των εκπαιδευτικών αυτών (ΠΕ12.10) σε σχέση με τις εξυπηρετούμενες εκπαιδευτικές ανάγκες στη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δεν διαφέρουν από εκείνα των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ04.01, αφού για τη διδασκαλία των μαθημάτων Φυσικής γενικής παιδείας δεν απαιτούνται, προδήλως, άλλα ουσιαστικά προσόντα πέραν του βασικού πανεπιστημιακού πτυχίου, το οποίο διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί και των δύο κλάδων. Η διαφοροποίηση εξάλλου των εν λόγω εκπαιδευτικών εκ του ότι κατά το διορισμό τους είχαν υπαχθεί σε διαφορετικούς κλάδους, δεν μπορεί να θεωρηθεί επαρκής βάση διαφοροποίησής τους και για το κρίσιμο εν προκειμένω ζήτημα, εφόσον, όπως ελέχθη ήδη, δεν έχει ως συνέπεια την αποκλειστική τοποθέτηση των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ12.10 σε σχολικές μονάδες (επαγγελματικής εκπαίδευσης) όπου διδάσκονται ειδικά μαθήματα μόνο από αυτούς, αλλά οι ίδιοι τοποθετούνται οργανικά και σε σχολικές μονάδες (γυμνάσια και λύκεια) της γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ο αιτών ………………. υπηρετεί στο 2ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης). Η διαπίστωση αυτή, άλλωστε, ενισχύεται και από το γεγονός ότι η ίδια η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση για την ανάθεση μαθημάτων στη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση όχι μόνο δεν διαφοροποιεί με τον ίδιο τρόπο άλλους παρεμφερείς κλάδους εκπαιδευτικών, αλλά ρητώς ορίζει (παρ. Β της υ.α. 94588/Δ2/9.6.2016) ότι «για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων με οργανική τοποθέτηση στην ίδια σχολική μονάδα, οι οποίοι έχουν ώρες μαθημάτων σε κοινή α΄ ανάθεση», προηγείται «[…] ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα», χωρίς οποιαδήποτε άλλη διάκριση. Η επίμαχη, πάντως, προτίμηση των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ04.01 ως προς την πρώτη ανάθεση μαθημάτων Φυσικής γενικής παιδείας δεν αντίκειται σε καμία συνταγματική διάταξη ή αρχή, όταν πρόκειται για την ανάθεση των μαθημάτων αυτών σε εκπαιδευτικούς του ανωτέρω κλάδου (ΠΕ04.01) που είναι τοποθετημένοι σε σχολικές μονάδες της επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ.). Και τούτο, διότι στην επαγγελματική εκπαίδευση οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ12.10 τοποθετούνται προεχόντως για τη διδασκαλία των μαθημάτων της ειδικότητάς τους (ραδιοηλεκτρολογίας) και δεν τελούν υπό όμοιες υπηρεσιακές συνθήκες με τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ04.01, οι οποίοι έχουν ως κύρια αποστολή τη διδασκαλία των μαθημάτων της Φυσικής γενικής παιδείας, ώστε να δικαιολογείται πλήρως, ως προς αυτά, η προτίμησή τους.

 

  1. Επειδή, ενόψει των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση, εξεταζόμενη ως προς τον 15ο των αιτούντων, πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή και να ακυρωθούν οι επίμαχοι ορισμοί της 94588/Δ2/9.6.2016 υ.α., καθώς και της 136680/Δ2/25.8.2016 όμοιας, κατά τους οποίους, όταν στο ίδιο σχολείο της γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνάσιο/γενικό λύκειο) υπηρετούν εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ04.01 και ΠΕ12.10, προηγείται στην επιλογή του μαθήματος της Φυσικής ο εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ04.01, να απορριφθεί δε κατά τα λοιπά.

 

  1. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 3β του π.δ. 18/1989, όπως η διάταξη αυτή προστέθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4274/2014 (Α΄ 147), «Σε περίπτωση αιτήσεως ακυρώσεως που στρέφεται κατά διοικητικής πράξεως, το δικαστήριο, σταθμίζοντας τις πραγματικές καταστάσεις που έχουν δημιουργηθεί κατά το χρόνο εφαρμογής της, ιδίως δε υπέρ των καλόπιστων διοικουμένων, καθώς και το δημόσιο συμφέρον, μπορεί να ορίσει ότι τα αποτελέσματα της ακυρώσεως ανατρέχουν σε χρονικό σημείο μεταγενέστερο του χρόνου έναρξης της ισχύος της και σε κάθε περίπτωση προγενέστερο του χρόνου δημοσίευσης της απόφασης». Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου, αφενός, ότι από την εφαρμογή των ακυρωτέων αποφάσεων κατά το τρέχον σχολικό έτος (2016- 2017) δημιουργήθηκε πραγματική κατάσταση σε σχέση με τις γενόμενες πρώτες αναθέσεις μαθημάτων σε εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ04.01 χωρίς ευθύνη των τελευταίων και, αφετέρου, ότι το δημόσιο συμφέρον επιβάλλει να διαφυλαχθεί η εύρυθμη λειτουργία της δημόσιας εκπαίδευσης, το Δικαστήριο κρίνει, σταθμίζοντας τα δεδομένα αυτά, ότι συντρέχει λόγος τα αποτελέσματα της ακύρωσης να ανατρέξουν σε χρονικό σημείο μεταγενέστερο της ισχύος των ακυρούμενων υπουργικών αποφάσεων και προγενέστερο της δημοσίευσης της παρούσας απόφασης, να ορισθεί δε ως τέτοιο χρονικό σημείο η προηγούμενη ημέρα της δημοσίευσης.

 

  1. Επειδή, ενόψει των ανωτέρω, η δικαστική δαπάνη του Δημοσίου πρέπει να επιβληθεί σε βάρος των αιτούντων, πλην του 15ου, ως προς τους οποίους η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ως προς τον 15ο αιτούντα, για τον οποίο η αίτηση γίνεται εν μέρει δεκτή, η δικαστική δαπάνη πρέπει να συμψηφισθεί μεταξύ αυτού και του Δημοσίου λόγω της εν μέρει νίκης και ήττας τους, καθώς και να διαταχθεί, κατ` εκτίμηση των περιστάσεων, η απόδοση στον ίδιο αιτούντα του καταβληθέντος παραβόλου (άρθρα 36 παρ. 4 και 39 παρ. 1 π.δ. 18/1989, όπως ισχύουν).

Δ ι ά  τ α ύ τ α

Δέχεται εν μέρει την αίτηση ως προς τον 15ο των αιτούντων (……………….) και την απορρίπτει κατά τα λοιπά, σύμφωνα με το αιτιολογικό.

Ακυρώνει τις 94588/Δ2/9.6.2016 (Β΄ 1670) και 136680/Δ2/25.8.2016 (Β΄2758) αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατά το μέρος που ορίζουν ότι, όταν στο ίδιο σχολείο (Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο) υπηρετούν εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ04.01 και ΠΕ12.10, προηγείται στην επιλογή του μαθήματος της Φυσικής ο εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ04.01.

Ορίζει ότι τα αποτελέσματα της ακύρωσης αρχίζουν από την προηγούμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας απόφασης.

Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου στον 15ο των αιτούντων.

Συμψηφίζει τη δικαστική δαπάνη μεταξύ του 15ου των αιτούντων και του Δημοσίου.

Απορρίπτει την αίτηση ως προς τους λοιπούς αιτούντες.

Επιβάλλει σε βάρος των αιτούντων αυτών τη δικαστική δαπάνη του Δημοσίου, η οποία ανέρχεται σε τετρακόσια εξήντα (460) ευρώ.

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 20 Φεβρουαρίου 2017

Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος           Η Γραμματέας του Γ΄ Τμήματος

Αικ. Σακελλαροπούλου                                   Δ. Τετράδη

και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 30ης Μαρτίου του ιδίου έτους.

Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος               Ο Γραμματέας

Αικ. Σακελλαροπούλου                         Νικ. Βασιλόπουλος

Κατηγορίες: Εκπαιδευτικοί