Το γραφείο μας αναλαμβάνει με άκρως ανταγωνιστικούς οικονομικούς όρους αμοιβής, την εκπροσώπηση δημοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων Ο.Τ.Α. και μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών, για την δικαστική διεκδίκηση των αναδρομικών των δώρων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος κανονικής αδείας, από 1/1/2013, λόγω αντισυνταγματικότητας της διατάξεως της περιπτώσεως 1 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, με την οποία καταργήθηκαν αυτά ολοσχερώς.